Postupak recenzije

Zaprimljene rukopise u prvom koraku procjenjuje uredništvo što uključuje osnovnu provjeru odgovarajuće teme unutar znanstvenih područja koja časopis pokriva, znanstvena relevantnost i izvornost. Uredništvo može odbiti rukopis prije postupka recenzije ako smatra da je rukopis izvan područja interesa časopisa, ako je loše kvalitete i ne udovoljava tehničkim pravilima za oblikovanje radova i pravilima za reference te ako utvrdi da se autor ne pridržava etičkih normi.

Urednik može izuzeti članove uredništva iz uredničkog procesa ako su u sukobu interesa (suradnja ili drugi oblik povezanosti s autorima, autorstvo ili sudjelovanje u recenzentskom postupku).

U slučaju sumnje na neetično postupanje (plagiranje, samoplagiranje, redundancija, manipuliranje podatcima, promjena autorstva i sl.) uredništvo će postupiti u skladu s preporukama međunarodne Udruge za etiku u publiciranju (COPE), koje su dostupne i na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Pritužbe na uredničke odluke upućuju se izravno uredništvu koje postupa u skladu s preporukama.

Urednici u načelu ne objavljuju vlastite priloge znanstvenog karaktera. Iznimno, na temelju provedene procjene o znanstvenom doprinosu, to može biti dopušteno uz osiguranu neovisnu dvostruku slijepu recenziju.

Svi rukopisi znanstvenog karaktera podliježu dvostrukoj slijepoj recenziji. Članovi uredništva predlažu dva recenzenta uzimajući u obzir njihove kompetencije s obzirom na područja istraživanja i primjenu specifičnih metoda. U uputama za recenzente navode se kategorije radova te kriteriji kritičkog i konstruktivnog ocjenjivanja, detaljnog obrazloženja primjedbi i prijedloga.

Recenzenti su dužni obavijestiti uredništvo ako smatraju da nisu dovoljno kvalificirani s obzirom na temu rada te ako su u potencijalnom sukobu interesa u vezi s rukopisom kojega recenziraju.

Uredništvo analizira recenzije, a slučaju različitih ocjena uredništvo donosi konačan sud ili rad prosljeđuje na treću recenziju. Razlozi odbijanja rukopisa koji su prošli postupak recenzije mogu proizlaziti isključivo iz znanstvenih nedostataka (izvornost, jasnoća, relevantnost).