Historijat istraživanja kartulara Libellus Policorion (II. dio: od konca 19. do početka 21. stoljeća)

Autor(i)

Ključne riječi:

Hrvatska, Dalmacija, Rogovska opatija, samostan sv. Ivana Evanđelista u Biogradu, samostan sv. Kuzme i Damjana na brdu Ćokovcu kod Tkona na otoku Pašmanu, historiografija, diplomatički izvori, kartular, Libellus Policorion (14. st.)

Sažetak

U radu se obrađuje historijat istraživanja jednoga od najvažnijih samostanskih kartulara iz hrvatskoga srednjovjekovlja: Libellus Policorion – Rogovski kartular, koji se danas čuva u Državnom arhivu u Zadru (HR–DAZD–337, Benediktinski samostan sv. Kuzme i Damjana na Pašmanu, kut. 1). To je kopijalna knjiga – kartular hrvatske kraljevske Rogovske opatije (prvotno samostan svetog Ivana Evanđelista u Biogradu, potom od 12. stoljeća stvarni i pravni sljednik samostan svetih Kuzme i Damjana na brdu Ćokovcu kod Tkona na otoku Pašmanu) sastavljen u drugoj polovini 14. stoljeća te pisan srednjovjekovnim latinskim jezikom (Latinitas medii aevi), goticom bolonjskoga tipa (littera Bononiensis). Ovo je drugi dio rada u kojemu se obrađuju autori i istraživački rezultati koji se odnose na ovaj dragocjen kartular od konca 19. pa do početka 21. stoljeća. Ukazuje se na ključna istraživačka pitanja koja su bila stavljana pred tekst kartulara (ispravâ i zapisâ) i povijesne okolnosti nastanka ovoga kartulara.

Učinjena

Objavljeno

2023-03-07

Broj časopisa

Rubrika

Izvori i prilozi za povijest Dalmacije